OSRAM NightBreaker – akce měsíce

OSRAM Main Navigation

OSRAM NightBreaker – akce měsíce
Česká republika - česky

OSRAM Teaser

OSRAM

Pravidla a podmínky účasti v akci „OSRAM NightBreaker – akce měsíce“

1. Vyhlašovatel a organizátor akce „OSRAM NightBreaker – akce měsíce“ (dále jen „akce“)
Vyhlašovatelem akce je společnost OSRAM Česká republika s.r.o., Zahradní 1442/46, CZ-79201 Bruntál 1 (dále jen „vyhlašovatel“), organizátorem akce je společnost MediaTrust Communications spol. s r.o. se sídlem Na Šafránce 43, CZ-10000 Praha 10 (dále jen „organizátor“).

2. Doba a místo trvání akce
Akce „OSRAM NightBreaker – akce měsíce“ probíhá od 01. 12. 2013 do vyčerpání zásob dárků, uvedených v bodě „4. Dárky“, a to pouze na území České republiky. Jako začátek akce je brán den 01. 12. 2013 od 00 hodin, 00 minut a 01 sekund a poslední den akce je brán den, kdy bude znám poslední oceněný registrovaný uživatel, podle bodu „3. Pro účast v akci je nutné“.

3. Pro účast v akci je nutné (podmínky akce)
3.1. Mít trvalé bydliště na území České republiky.

3.2. Dosáhnout věkové hranice 18 let (ke dni začátku akce).

3.3. Být registrovaným uživatelem (členem) webových stránek „OSRAM NightBreaker - akce měsíce“ na www.night-breaker.cz.

3.4. Zakoupit po 01. 12. 2013 jakékoliv množství autožárovek nebo výbojek OSRAM NightBreaker Unlimited a OSRAM NightBreaker Plus a mít k němu fyzicky uchovaný daňový doklad (dále i „účtenku“ nebo „pokladní doklad“). Daňový doklad může obsahovat i jiné (další) položky nákupu.

3.5. Svůj daňový doklad nahrát do systému OSRAM NightBreaker na www.night-breaker.cz.

3.6. K nahranému daňovému dokladu vyplnit údaje o zasílaném daňovém dokladu (datum nákupu, čas nákupu, místo nákupu, hodnota nákupu v korunách) do on-line formuláře (pouze v elektronické podobě), jehož součástí musí být i ofocený (oskenovaný) daňový doklad (účtenka, pokladní doklad) z vašeho nákupu produktů OSRAM, prostřednictvím stránek na adrese www.night-breaker.cz pod odkazem „Nahrát účtenku“.

3.7. Jsou akceptovány pouze daňové doklady s místem uskutečnění (nákupu) na území České republiky, po 01. 12. 2013.

3.8. Daňový doklad musí být ofocen (oskenován) tak, aby byl zřetelně čitelný a viditelný na celé jeho ploše. Není akceptována pouze část daňového dokladu anebo daňový doklad rozmazaný čí jinak nečitelný.

3.9. Daňový doklad musí být v elektronické podobě o maximální velikosti do 1 MB a ve formátu jpg.

3.10. Pokud zašlete alespoň jeden daňový doklad (účtenku), automaticky se dostáváte do pořadí účtenek, ve kterém každá v pořadí padesátá unikátní a všem pravidlům vyhovující účtenka (daňový doklad) nahraná na stránky www.night-breaker.cz bude oceněna hodnotným dárkem (uvedených v bodě „4. Dárky - podmínky získání“).

3.11. Údaje vyplněné do formuláře se s daňovým dokladem musí shodovat, v případě neshody bude váš daňový doklad automaticky vyřazen z pořadí.

3.12. Jeden registrovaný uživatel může zaslat po celou dobu trvání soutěže maximálně 10 daňových dokladů, které nesmí být totožné.

3.13. Dva nebo více různých registrovaných uživatelů nesmí zaslat stejný daňový doklad, pokud se stane, že více uživatelů zašle stejný daňový doklad (účtenku), jako platný se bere ten s dřívějším datem nahrání v elektronické podobě na www.night-breaker.cz pod odkazem „Nahrát účtenku“.

3.14. Pokud nemáte přihlašovací údaje do členské sekce internetových stránek www.night-breaker.cz a nejste tedy členem OSRAM NightBreaker, registrujte se do OSRAM NightBreaker prostřednictvím formuláře na www.night-breaker.cz.

3.15. Daňové doklady lze nahrávat do systému pouze po dobu trvání akce, tedy od 01. 12. 2013 do vyčerpání zásob produktů (uvedených v bodě „4. Dárky“), po skončení akce již nebude možné do systému nahrát žádný daňový doklad.

3.16. Pokud uživatel zašle neplatný daňový doklad (na jiný nákup, duplikát jiného daňového dokladu, neshodující se data nahraných do formuláře s ofoceným daňovým dokladem, neúplný, částečný, nečitelný nebo rozmazaný daňový doklad), automaticky je z pořadí daňových dokladů (účtenek) vyřazen.

3.17. Uživatel si musí originál každé účtenky (daňového dokladu) zaslané do akce prostřednictvím formuláře na www.night-breaker.cz ponechat po celou dobu trvání akce pro případ kontroly správnosti vyplněných údajů.

4. Dárky - podmínky získání
4.1. Každá v pořadí padesátá unikátní a všem pravidlům vyhovující účtenka (daňový doklad) nahraná na stránky www.night-breaker.cz bude oceněna jedním z hodnotných dárků podle následujících pravidel:

4.1.1. Každá padesátá (bráno podle následujícího klíče: 50., 150., 250., 350., 450., 550., 650., 750., 850., 950., 1050., ... účtenka) unikátní a všem pravidlům vyhovující účtenka nahraná na stránky www.night-breaker.cz bude oceněna produktem OSRAM LEDinspectTM Foldable Inspection Lamp. K dispozici je celkem 50 produktů OSRAM LEDinspectTM Foldable Inspection Lamp.

4.1.2. Každá stá (bráno podle následujícího klíče: 100., 200., 300., 400., 600., 700., 800., 900., 1100., … účtenka) unikátní a všem pravidlům vyhovující účtenka nahraná na stránky www.night-breaker.cz bude oceněna sadou (2 ks) vysoce výkonných auto/moto žárovek do čelních světlometů s paticí H7 OSRAM NightBreaker® Unlimited H7. K dispozici je celkem 40 produktů OSRAM NightBreaker® Unlimited H7 v duopack balení (= po dvou kusech žárovek).

4.1.3. Každá pětistá (bráno podle následujícího klíče: 500., 1000., 1500., 2000., 2500., 3000., … účtenka) unikátní a všem pravidlům vyhovující účtenka nahraná na stránky www.night-breaker.cz bude oceněna sadou LED celodenního svícení pro dodatečnou montáž na osobní vozidla (12 V) OSRAM LEDriving® PX-4. K dispozici je celkem 10 produktů OSRAM LEDriving® PX-4.

4.2. Registrovaní uživatelé budou vyrozuměni o získání dárku pouze elektronickou formou (na kontaktní e-mail uvedený v registračním formuláři v členské sekci OSRAM NightBreaker), a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od vyhodnocení.

4.3. Dárky budou zaslány registrovaným uživatelům na kontaktní adresu uvedenou v registračním formuláři do členské sekce OSRAM NightBreaker na náklady organizátora a nejpozději do 60 kalendářních dnů od vyhodnocení.

4.4. Dárky z akce nejsou soudně vymahatelné.

4.5. V případě vrácení zásilky s dárkem z důvodu chybně zadaných kontaktních údajů ze strany uživatele členské základny OSRAM NightBreaker může být, po dohodě s organizátorem, dárek opětovně zaslán na správnou adresu, avšak již na náklady uživatele.

5. Práva a povinnosti organizátora
5.1. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se akce podle vlastního uvážení. Organizátor si vyhrazuje právo akci kdykoliv změnit, pozastavit, zkrátit, zrušit či změnit jejich pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení. Organizátor není povinen uchovávat dotazy účastníků akce a nemusí na ně odpovídat. Akce se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi nebo vyhlašovateli, jakož i dalším společnostem zapojeným do akce, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

5.2. Místo výher není možné požadovat vyplacení hotovosti.

5.3. Účastníci akce (registrovaní uživatelé) výslovně souhlasí s uveřejněním jejich jména, příjmení a města trvalého pobytu, které uvedli při registraci do OSRAM NightBreaker, v médiích a na webových stránkách organizátora a na webu www.night-breaker.cz v souvislosti s vyhlášením výsledků akce.

5.4. V případě opakovaného zaslání neplatných daňových dokladů nebo jejich duplikátů, může organizátor registrovaného uživatele z akce zcela vyloučit. V tomto případě bude registrovaný uživatel o této skutečnosti informován zasláním e-mailu na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou při registraci na webu www.night-breaker.cz.

5.5. Organizátor má právo kontroly pravosti zaslaných daňových dokladů formou vyžádání si originálu (k zaslání poštou), který je organizátor následně povinen vrátit registrovanému uživateli zpět, a to nejpozději do 30 dní po skončení akce. Pokud registrovaný uživatel odmítne kontrolu pravosti daňového dokladu, je organizátor oprávněn daňový doklad nehodnotit, nezařadit do pořadí nebo neocenit.

6. Odpovědnost
Organizátor ani vyhlašovatel tímto nepřebírají vůči registrovaným uživatelům akce žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora nebo vyhlašovatele než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor není odpovědný za jakékoliv technické problémy vzniklé při doručování e-mailů v rámci akce. Organizátor není odpovědný za zpoždění, ztrátu, poškození nebo nesprávné doručení zásilky (dárku) způsobené přepravou. Předmět je považován za odeslaný okamžikem, kdy je s příslušnou adresou uveden v seznamu odeslaných předmětů potvrzeném vybraným přepravcem.

7. Informace o ochraně osobních údajů
7.1. Odesláním registračního formuláře s vyplněnými osobními údaji do členské základny OSRAM NightBreaker na webových stránkách www.night-breaker.cz udělujete v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů společnostem OSRAM Česká republika s.r.o., Zahradní 1442/46, CZ-79201 Bruntál 1 (jako vyhlašovateli akce) a MediaTrust Communications spol. s r.o. se sídlem Na Šafránce 43, CZ-10000 Praha 10 (jako organizátorovi akce), za účelem zařazení do databáze a dalšího marketingového zpracování a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu jednoho roku od udělení souhlasu. Berete na vědomí, že máte právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně a můžete je kdykoliv bezplatně na adrese organizátora akce odvolat.

7.2. Registrační formulář registrovaného uživatele obsahuje tato povinná pole s osobními údaji: jméno, příjmení, úplná korespondenční adresa, e-mailová adresa a věk (datum narození).

7.3. Každý registrovaný uživatel je oprávněn kdykoliv požádat organizátora akce o vymazání svých údajů zasláním e-mailové zprávy na akce@night-breaker.cz. Budou-li vaše údaje vymazány před ukončením akce, vaše další účast v akci nebude nadále možná a bude zrušena.

7.4. Vaše osobní údaje slouží pouze pro vaši identifikaci, zaslání dárku, a možnosti uveřejnění v médiích a na webových stránkách www.night-breaker.cz v případě ocenění vaší účtenky, ke kterým prostřednictvím registrace do akce dáváte výslovný souhlas. Jste kdykoliv oprávněni požadovat informace o svých uložených osobních údajích a kdykoliv můžete zrušit svůj souhlas s používáním vašich dat. Na vaši žádost vaše osobní údaje kdykoliv vymažeme. Případnou žádost zašlete prosím e-mailem na akce@night-breaker.cz. V tomto případě bude vaše účast v akci ukončena.

8. Pravidla
8.1. Tato oficiální pravidla akce jsou dostupná po celou dobu trvání akce na internetové stránce www.night-breaker.cz. Organizátor ani vyhlašovatel nenesou odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o akci uveřejněny. Účastí v akci registrovaní uživatelé souhlasí s dodržováním těchto oficiálních pravidel.

8.2. Tato pravidla vstupují v platnost dne 01.12.2013.

OSRAM Copyright

© 2013, by OSRAM GmbH. All rights reserved.